آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي اسوه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت ٦,١٣٣ درصد تغییر:   آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي اسوه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
داروسازي اسوه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
داروسازي اسوه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
داروسازي اسوه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٢/٠٥/١٣٩١
داروسازي اسوه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
داروسازي اسوه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
داروسازي اسوه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
داروسازي اسوه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
داروسازي اسوه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
داروسازي اسوه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام و تلفنخانه : ٨٣-٦٦٨٠١٠٧٥
فاكس: ٦٦٨٠٨٤٥٤
آدرس: كيلومتر ٧ جاده قديم ، نرسيده به سه راه شير پاستوريزه شاد آباد ، خ ١٧ شهريور
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com