آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٦/٠١
تثبیت شده:٣١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٦/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٠٨٧ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٣٩ تعداد خريدار: ٦٠٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٣٩ حجم معامله: ١,٧٢٠,٢٧٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٠٧٤ جمع معامله: ٥,٣٠٩,٨٤٨,١٢٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com