آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٠/٢٩
تثبیت شده:٢٩/١٠/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٩/١٠/١٣٩٥   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ٢,٦٦٤ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٦٤ تعداد خريدار: ٩٣٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٦٤ حجم معامله: ١,٨٩٩,٠٩٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٦٦٤ جمع معامله: ٥,٠٥٩,١٩٧,٠٧٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com