آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٧
تثبیت شده:٠٤/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٧/٠٤/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,١٧٧ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٩٩ تعداد خريدار: ١٩٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٩٩ حجم معامله: ٤٩٩,٥٧١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,١٠٦ جمع معامله: ١,٥٨٧,١٧٢,٥٢٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com