آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:١٥
آخرين قيمت ٢,٨٣٣ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٩٩ تعداد خريدار: ٢٨٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٩٩ حجم معامله: ٨٤٠,١٥٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٠٠ جمع معامله: ٢,٣٨٠,٥٦١,٥٧٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com