آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس الكتريك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت ٢,٩٢٩ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٩٣١ تعداد خريدار: ٢٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٩٣١ حجم معامله: ١٠٧,٧٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٨٩ جمع معامله: ٣١٤,١٣٠,٥٩٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٢/٠٩/١٣٩١
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٧/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٣/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك -خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پارس الكتريك -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( كارتن البرز) ٣١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٤٩٠٥١١٣*امورسهام٦٦٠٠٥٧٣٦
فاكس: ٤٩٠٥٠٩١
آدرس: كارخانه:كيلومتر١١ جاده كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com