آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شهد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت ٨,٠٣٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,١٠٠ تعداد خريدار: ١٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,١٠٠ حجم معامله: ٥٤,٩٠٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٠١٠ جمع معامله: ٤٤١,٢٨٦,٠٦٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شهد(قند خوي) - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٤/٠٩/١٣٩١
شهد(قند خوي) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/07/30 ١٤/٠٩/١٣٩١
شهد(قند خوي) - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 ٢٣/٠٨/١٣٩١
شهد(قند خوي) - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي دوره مالي منتهي به 31/04/91 (به پيوست) ٢٢/٠٨/١٣٩١
شهد(قند خوي) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) ١٠/٠٨/١٣٩١
شهد(قند خوي) - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 ٠٨/٠٨/١٣٩١
شهد(قند خوي) - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 ٠٨/٠٨/١٣٩١
شهد(قند خوي) - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
شهد(قند خوي) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي نشده) ٢٨/٠٥/١٣٩١
شهد(قند خوي)- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٠٩٠٧٨-٩
فاكس: ٨٨٨٠٩٠٨٠
آدرس: تهران ميدان فردوسي ، ساختمان شهد ، طبقه ششم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com