آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
روز دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٠٦٠ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٦٠ تعداد خريدار: ٦١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٦٠ حجم معامله: ١,٠٠٠,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٦٠ جمع معامله: ١,٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
روزدارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢١/٠٩/١٣٩١
روزدارو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢١/٠٩/١٣٩١
روزدارو - آگهي ثبت افزايش سرمايه ١١/٠٩/١٣٩١
روزدارو - اعلاميه پذيره نويسي عمومي ١٧/٠٨/١٣٩١
روزدارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
روزدارو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٤/١٣٩١
روزدارو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
روزدارو- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٠/٠٤/١٣٩١
روزدارو- مجوز و مدارك و مستندات افزايش سرمايه شركت داروسازي روز دارو ١٢/٠٤/١٣٩١
روزدارو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com