آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مس تکنار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٥,٧٠٥ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٩٨٠ تعداد خريدار: ١٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٩٨٠ حجم معامله: ١٦,٢٩٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٥٢٦ جمع معامله: ٩٢,٩٧٧,٤٥١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مجتمع معادن مس تكنار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
مجتمع معادن مس تكنار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
مجتمع معادن مس تكنار- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٢٦/٠٤/١٣٩١
مجتمع معادن مس تكنار- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
معادن مس تكنار- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
معادن مس تكنار- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
معادن مس تكنار- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٣/١٣٩١
معادن مس تكنار- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٠٨/٠٣/١٣٩١
معادن مس تكنار- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠١/١٣٩١
معادن مس تكنار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده) ٢٩/١١/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com