آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایتالران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت ١٨,٠٦٦ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٨,٦٩٧ تعداد خريدار: ٢٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٨,٦٩٧ حجم معامله: ١٤,٠١٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٧,٠٠٠ جمع معامله: ٢٥٣,٢١٨,٣٥٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com