آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت ٣,٦٠٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٦٠٣ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٦٠٣ حجم معامله: ١,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦٠٣ جمع معامله: ٣,٦٠٣,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com