آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٧ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٢٢ ٠.٠٠٠٣ ٠.٠٠١٠٢ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١٠٤ ٠.٠٠٠٣٤
دلار آمريكا ٣,٦٦٣ ١ ٠.٧٢١٤٩ ٠.٨١٨٣٦ ١.١٠٧٩٩ ٣.٧٤٩٢٣ ١.٢٤٨٨٩ ٣.٦٧٤٠٢ ٣.٨٢٣٥٩ ١.٢٥١٨٨
پوند ٥,٠٧٧ ١.٣٨٦٠٢ ١ ١.١٣٤٢٧ ١.٥٣٥٦٩ ٥.١٩٦٥٢ ١.٧٣٠٩٩ ٥.٠٩٢٢٨ ٥.٢٩٩٥٨ ١.٧٣٥١٣
يورو ٤,٤٧٦ ١.٢٢١٩٥ ٠.٨٨١٦٢ ١ ١.٣٥٣٩ ٤.٥٨١٣٧ ١.٥٢٦٠٨ ٤.٤٨٩٤٧ ٤.٦٧٢٢٣ ١.٥٢٩٧٣
يكصد ين ژاپن ٣,٣٠٦ ٠.٩٠٢٥٤ ٠.٦٥١١٧ ٠.٧٣٨٦١ ١ ٣.٣٨٣٨٣ ١.١٢٧١٧ ٣.٣١٥٩٥ ٣.٤٥٠٩٤ ١.١٢٩٨٧
ريال عربستان ٩٧٧ ٠.٢٦٦٧٢ ٠.١٩٢٤٤ ٠.٢١٨٢٨ ٠.٢٩٥٥٢ ١ ٠.٣٣٣١١ ٠.٩٧٩٩٤ ١.٠١٩٨٣ ٠.٣٣٣٩
دلار كانادا ٢,٩٣٣ ٠.٨٠٠٧١ ٠.٥٧٧٧ ٠.٦٥٥٢٧ ٠.٨٨٧١٧ ٣.٠٠٢٠٥ ١ ٢.٩٤١٨٣ ٣.٠٦١٥٩ ١.٠٠٢٣٩
درهم امارات ٩٩٧ ٠.٢٧٢١٨ ٠.١٩٦٣٨ ٠.٢٢٢٧٤ ٠.٣٠١٥٧ ١.٠٢٠٤٧ ٠.٣٣٩٩٢ ١ ١.٠٤٠٧١ ٠.٣٤٠٧٤
لير ترکيه ٩٥٨ ٠.٢٦١٥٣ ٠.١٨٨٦٩ ٠.٢١٤٠٣ ٠.٢٨٩٧٨ ٠.٩٨٠٥٥ ٠.٣٢٦٦٣ ٠.٩٦٠٨٨ ١ ٠.٣٢٧٤١
دلار استراليا ٢,٩٢٦ ٠.٧٩٨٨ ٠.٥٧٦٣٢ ٠.٦٥٣٧١ ٠.٨٨٥٠٦ ٢.٩٩٤٨٨ ٠.٩٩٧٦١ ٢.٩٣٤٨ ٣.٠٥٤٢٨ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com