آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
جزئيات مقاله
گزارشات تحلیلی : بررسی سطوح حمایت و مقاومت کاذر تاريخ: ٠٤/١١/١٣٩٥       ساعت: ٠٩:٣٩
#کاذر درچارت تعدیل شده روی حمایت مهمی هست و درصورت شکست به سمت 180 تومان حرکت خواهد داشت و محدوده مقاومت مهم سهم که همچنان ناتوان در شکست ان هست محدوده 250 تومان هست اندیکاتور پیشرو در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش و بزودی شاهد برگشت خواهیم بود و باید نماد را تحت نظر و باید سرمایه گذاری را اغاز نمود در چارت تعدیل نشده سهم توانایی و پتانسیل شکلیگری الگوی هارمونیک برای موج bc دارد نماد تحت نظر و میزان عرضه و تقاضا رصد شود 1395/11/04     فايل مرتبط
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com